21. 02. 2022 13:33

Online beseda s Tomášem Vaclíkem

Fanklub repre si pro tebe ve spolupráci s #ceskarepre opět připravil soutěž o účast na online besedě s Tomášem Vaclíkem. Odpověz na jednoduchou otázku a vyhraj účast na online besedě!


Pravidla soutěže o účast na online besedě s Tomášem Vaclíkem. Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky (dále jen „pravidla“) soutěže o účast na online besedě s Tomášem Vaclíkem (dále jen „soutěž“):


I. Obecná ustanovení Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je společnost Fanklub reprezentace, s.r.o. se sídlem Komunardů 1039/39, 170 00 Praha 7, IČO 07804997, zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 307886 (dále jen „vyhlašovatel“).


II. Doba trvání a princip akce

1. Soutěž probíhá v termínu od 21. 02. 2022 do čtvrtka 24. 02. 2022 do 12:00 na internetové stránce http://www.fanklubrepre.cz.

2. Podmínkou účasti v soutěži je členství (členství Profík + Hostování) ve Fanklubu repre (registrace na http://www.fanklubrepre.cz). Soutěže se může zúčastnit pouze občan ČR.

3. Pro zařazení do soutěže je nutné odpovědět na soutěžní otázku a správně vyplnit další údaje v dotazníku na internetové stránce http://www.fanklubrepre.cz. Účastník vyplní ve formuláři tyto údaje:

Své jméno, příjmení, email, telefon, ID fanouška a otázku, kterou by chtěl brankáři české repre položit.

4. Při správném zodpovězení soutěžní otázky je účastník zařazen do slosování.

5. Do soutěže se může účastník zařadit pouze jednou.

6. Na besedu ze všech emailů účastníků losovací systém automatizovaně vylosuje 20 výherců. 

7. Podmínkou získání výhry je dodržení a splnění podmínek těchto pravidel. Tato soutěž má povahu hry a výhry tudíž nejsou právně vymahatelné.


III. Informace ke zpracování osobních údajů účastníka v rámci akce

Vyhlašovatel v pozici správce osobních údajů zpracovává osobní údaje účastníka v rozsahu: jméno, příjmení, email, telefon, ID fanouška, a to za účelem umožnění jeho účasti v soutěži, jeho kontaktování, či případného vyřízení stížností.

Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je účastník soutěže (tj. umožnění účasti v soutěži a její administrace). Osobní údaje budou zpracovávány do 1. 3. 2022.

Osobní údaje účastníka může vyhlašovatel předat vybranému spolehlivému partnerovi v pozici zpracovatele osobních údajů, který pro soutěž zajišťuje administrativní a technickou podporu.

Podrobnější zásady o zpracování osobních údajů vyhlašovatelem jsou dostupné na webu http://www.fanklubrepre.cz. Na tomto webu je také možné uplatnit jakoukoli žádost o poskytnutí informace ke zpracování osobních údajů účastníka nebo využití práv účastníka, které mu dává obecné nařízení na ochranu osobních údajů (např. právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, či právo podat proti společnosti Fanklub reprezentace, jakožto správci, stížnost).


IV. Závěrečná ustanovení

1. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její pravidla. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na stránce. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok účastníka na náhradu jeho nákladů vynaložených účastí v soutěži. Pokud z jakéhokoliv závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost nebo řádný chod soutěže, nebude moci v soutěži pokračovat podle plánu, vyhrazuje si vyhlašovatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto akci.

2. Vyhlašovatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti sankcí (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto pravidel, které mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za případné tiskové chyby.

3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kontrolovat dodržování všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit účastníka ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla či obecně závazné právní předpisy anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý.


Datum vydání pravidel: 21.2.2022